1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány (a továbbiakban: RSTP Alapítvány)  által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a rendezvényszervezéshez kapcsolódóan.

A RSTP Alapítvány a https://rejtosandoralapitvany.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) működtetése és a rendezvények lebonyolítása során a rendezvényekre regisztrálók és az azokon részt vevők személyes adatait kezeli.

2. ADATKEZELŐ

A Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány  belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány

Adatkezelő székhelye és levelezési címe: 1034 Budapest, Doberdó út 6.

Adatkezelő elektronikus címe: rspt@rejtosandoralapitvany.hu

Telefonszám:

Adatkezelő képviselője: Szabó Rudolf kuratóriumi elnök

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A rendezvényszervezéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezelhetjük:

  • név,
  • e-mail cím,
  • szervezet.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérem haladéktalanul jelentse be a fenti elérhetőségen.

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a rendezvény regisztráció során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja (titulus, név, beosztás, intézmény, e-mail cím, telefonszám) esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a rspt@rejtosandoralapitvany.hu e-mail címre küldött e-mailben. A fenti adatok megadása kötelező, ezek hiányában nem tud a rendezvényen részt venni.

Amennyiben kerekesszékkel érkezik a rendezvényre az Adatkezelő akadálymentes közlekedést biztosít. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása a GDPR 9. cikk (2) a) pont alapján, melyet a regisztrációs űrlap akadálymentességre vonatkozó mezőjének egyértelmű kitöltésével tud megtenni. Ezen adatok megadása nem kötelező. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a rspt@rejtosandoralapitvany.hu e-mail címre küldött e-mailben.

Az egészségügyi adatokhoz Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai férnek hozzá, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. A hozzájárulást Ön adott rendezvényre való regisztráció során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

4.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységének disszeminálásához kapcsolódó konferenciák, műhelyek, képzések és pályázati információs rendezvények lebonyolítása  – beleértve a rendezvényekhez kapcsolódó utánkövető tevékenységet is. A rendezvények utánkövetése e-mailes megkeresés formájában történik, melyre történő válaszadás önkéntes. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott rendezvény megvalósítására használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.5. A rendezvényre történő online regisztráció során Önnek lehetősége van arra, hogy önkéntes alapon értesítést kérjen Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről. Az értesítés e-mailes formában történik, az Ön által megadott elérhetőségen. Ezt a rendezvényre történő regisztráció során teheti meg, és így az ehhez kapcsolódó adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. Az Adatkezelő az Ön nevét és email címét kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja a rspt@rejtosandoralapitvany.hu e-mail címre küldött e-mailben.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, illetve amennyiben Ön hozzájárult ahhoz, hogy Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről értesítést küldjön Önnek, hozzájárulása 4.5 pontban foglalt visszavonásáig.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben valamely rendezvény esetében, szervezési okokból, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: rspt@rejtosandoralapitvany.hu

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi felelőséhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül.

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az adatvedelem@tpf.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Utolsó módosítás: 2023.09.18.