Az RSPT alapítása

Rejtő Sándor Pro Technológia alapítványt 1991-ben hozták létre a könnyűipari vállalatok a Budapesti Műszaki Egyetem, a Soproni Egyetem és a Könnyűipari Műszaki Főiskola (az Óbudai Egyetem egyik elődintézménye) bevonásával.

Az Alapítvány elsődleges küldetése – amiért 19 könnyűipari, nagyrészt textilipari nagyvállalat 1991. június 24-én létrehozta – a könnyűipar, ezen belül a textilipar képzett szakemberekkel való ellátását, a színvonalas felsőfokú oktatás és továbbképzés támogatása. Ennek érdekében sokféle támogatandó területet jelöltek meg az Alapítók a közel 10 millió Ft felajánlott alaptőke felhasználására.

Az Alapítvány anyagi támogatást biztosított a könnyűipar szellemi, szakmai színvonalának növelését elősegítő tevékenységekhez, mint pl. az oktatás – elsősorban a felsőoktatásban tanulók részére- az alábbi módokon:

 • szakmai versenyek, TDK és záródolgozatok díjazása,
 • a képzés eszközhátterének fejlesztése,
 • korszerű textiles oktatási tananyag írása, vagy a készítés finanszírozásának támogatása,
 • idegen nyelvi és szakmai tanulás támogatása külföldi gyakorlatokon részvételi lehetőség támogatásával.

Létrehozás indoka: A Könnyűipari Műszaki Főiskola (jogelődje Felsőfokú Könnyűipari Technikum) létrejöttével megindult a könnyűipar részére az intenzív mérnökképzés, és az ipar vezetése (Könnyűipari Minisztérium később Ipari Minisztérium) támogatni kívánta a könnyűipari felsőfokú képzést, elsősorban az ország három megnevezett intézményét (Könnyűipari Műszaki Főiskola, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem kapcsolódó Karai). Az Alapítvány elsődleges célja a nevezett intézményekben folyó felsőfokú szakemberképzés támogatása.
Kezdeményező: Dr. Bakos Zsigmond könnyűipari miniszter kezdeményezésére, könnyűipari vállalatok bevonásával, adományaikból jött létre az RSPT.
Alapítás ideje: 1991. június 24.
Alaptőke: 10 millió forint
Alapítók: 19 alapító szervezet (többnyire textil-, és könnyűipari cégek, amelyek nagy részének neve ma már történelem, 1 bank, 1 fejlesztő intézet és 1 főiskola).
Az Alapítvány első elnöke Dr. Cseh József könnyűipari államtitkár, a Magyar Könnyűipari Szövetség főtitkára volt. A kuratórium titkára dr. Dankó János, kuratóriumi tagok: Horváth László, Tóth György, dr. Víg András és dr. Dankó János voltak.

Alapító vállalatok 1991-ben (és sajnálatos megszűnésük időpontja):

Vállalat neve Jogi helyzete
BUDA-FLAX Lenfonó és Szövőipari Vállalat jogutód nélkül megszűnt  2008.
Budapesti Harisnyagyár jogutód nélkül megszűnt  2002.
BUDAPRINT Pamutnyomóipari Vállalat átalakulással megszűnt 1989.
Dunapack Rt.
jogutódja DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Zrt
átalakulással megszűnt 2011.
FÉKON Ruházati Vállalat jogutód nélkül megszűnt  1998.
GRABOCENTER Szolgáltató és Vagyonkezelő Vállalat jogutód nélkül megszűnt  1996.
GRABOPLAST Textil és Műbőrgyár
jogutódja GRABOPLAST Padlógyártó Zrt.
INNOVATEXT Textilipari Kutató és Fejlesztő Vállalat
jogutódja INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
IPARI Fejlesztési Bank Rt. jogutóddal megszűnt, 1997.
Kispesti Textilgyár átalakulással megszűnt 1992.
Könnyűipari Műszaki Főiskola
jogutódja Óbudai Egyetem
Magyaróvári Kötöttárugyár jogutód nélkül megszűnt  2012.
MASTERFIL Pamutfonóipari Vállalat átalakulással megszűnt 1992.
Papíripari Vállalat jogutód nélkül megszűnt  1997.
RÁBATEXT Győri textilipari Vállalat jogutód nélkül megszűnt  1996.
Pápai Textilgyár jogutód nélkül megszűnt  2000.
SENIORVáci Kötöttárugyár jogutód nélkül megszűnt  1998.
Újpesti Gyapjúszövőgyár jogutód nélkül megszűnt  2003.
Zala Bútorgyár átalakulással megszűnt 1991.

MÚLT 1991-2016

2003-tól dr. Beke János vette át Dr. Cseh Józseftől az RSPT kuratóriumi elnöki funkcióját és teendőit.

2009-ben dr. Dankó János kuratóriumi titkár betegség miatt lemondott tagságáról és a titkári funkcióról,   így az Alapítvány kuratóriuma átalakult, a titkári feladatokat a Lakatosné Győri Katalin a TMTE ügyvezető főtitkára vette át és látta el nagy gondossággal 2016-ban bekövetkezett haláláig.

Ebben az időszakban elnök: dr. Beke János, titkár: Lakatosné Győri Katalin, tagok: Horváth László, dr Víg András, Tóth György

2013-ra az elmúlt 22 év alatt az Alapítvány vagyona 10 millió Ft induló alaptőkéről 1,5 millió Ft-ra apadt. A 2016-os évig még néhány alkalommal a meghirdetett Diplomaterv pályázatokat (néhány fő hallgató részére) a leapadt tőkéből még lehetett finanszírozni. Csekély pénznövekményt jelentett a Magyar Államkincstárnál lekötött pénzösszegének hozama.

Végzett tevékenységek:

 • a felsőfokú szakmai képzés eszközhátterének továbbfejlesztése,
 • belföldi és külföldi hallgatói ösztöndíjak folyósítása a felsőfokú oktatási intézményekkel kiírt pályázatok alapján*,
 • az idegen nyelvtanulás támogatása a 4.2 pontban részletezett intézményekben,
 • speciális felsőfokú továbbképzés részbeni támogatása,
 • a könnyűipar területén a szakmai felkészültség színvonalát növelő pályázatok, szakmai versenyek díjaihoz való hozzájárulás*,
 • a tudományos fokozattal rendelkező fiatal szakemberek számának növelése érdekében PhD képzési hozzájárulás, ösztöndíj nyújtása, támogatása
 • a könnyűipari felsőfokú képzés tananyagellátásának támogatása*,
 • a kiemelkedő hallgatói és oktatói tudományos kutatási tevékenység támogatása,
 • a fiatal szakemberek elhelyezkedését, munkába állását segítő akciókhoz hozzájárulás.

Fentiek közül a rendszeres Alapítványi támogatás jelentős részét évtizedeken (1991-2015-ig) keresztül hallgatói ösztöndíj és a diplomaterv pályázatok támogatása tette ki. A támogatásban több egyetem könnyűipari oktatást nyújtó Karáról (BME több kara, KMF – későbbi Óbudai Egyetem, Nyugat Magyarországi Egyetem, …) pályázatot benyújtó hallgatók (évi: kb. 3-400 ezer Ft, nagyságrendben) részesültek. Az induló alaptőke 9.380.550.-Ft volt, ami a 2015-ös évre: 980 ezer Ft-ra csökkent.

Az Alapítvány tevékenysége a jelenlegi kuratórium időszakában, 2016-tól

2016-ban (május 11.) az RSPT kuratóriuma átalakult dr. Beke János betegség miatti lemondása és Győri Katalin halála következtében.

A jelenlegi kuratórium: a kuratóriumi elnöke Szabó Rudolf, kuratóriumi tag és titkár Némethné dr. Erdődi Katalin, további tagok Horváth László, dr. Víg András, Tóth György. Prátser András 2019-ben Horváth László halálát követően vált új kuratóriumi taggá.

Az új kuratórium az Alapítványt 980 eFt mérleg főösszeggel vette át, ami a 2021-es évben 675 eFt-ra csökkent. Ettől kezdve fel volt adva a lecke, hogy milyen fejlesztő, támogató tevékenységet és milyen pénzgyarapítási módot lehetne kitalálni a további működéshez.

Forráshiány miatt a hallgatói támogatások előző évek szerinti meghirdetését (diplomaterv pályázatok, ösztöndíjak) nem tudta az Alapítvány kuratóriuma megvalósítani.

Az utóbbi 6 évben az Alapítvány az eredeti célt – hallgatók pénzügyi támogatását – nem volt képes finanszírozni, ezért a szakmai ismeretterjesztésre, az új technológiák, anyagok, eljárások szakirodalmi vagy konferenciákon való bemutatására helyezte a hangsúlyt. A kuratóriumi tagok személyes közreműködésével anyagi eszközök felhasználása nélkül megvalósuló események, kiállítások, szakmai kirándulások szervezésével terjesztette az Alapítvány a szakmai kultúrát, szakmai ismereteket.

A technikai környezet változása, új anyagok fejlesztése (mint pl. a szénszál) következtében ebben a korszakban változott a megítélés, az anyagok fizikai jellemzőinek korrekt összehasonlítása csakis a textiliparban használatos specifikus mechanikai jellemzőkkel lehetséges. A szálas szerkezetű, irányított szerkezetű kompozit anyagok specifikus mechanikai tulajdonságai messze túlszárnyalják a fémekét. A „könnyű a jövő” szemlélet megértésén, népszerűsítésén munkálkodunk, ami számos területen az energiacsökkentés területén is kulcsfontosságú, a szálas szerkezetű anyagok használata fényes jövő előtt áll.

Ezért a legújabb szakmai információk tudatos terjesztésére törekszünk, megvalósult tevékenységeink:

 • szakmai cikkek megjelentetése (honlapon, szakmai újságokban),
 • két célcsoport részére előadások rendszeres tartása Magyarországon és a Kárpát-medencében,
 • szakmai gyárlátogatások szervezése.

Célcsoportjaink:

1. Célcsoport: textil-, energetika-, és kompozit szakterületen dolgozó szakemberek, kutatók, oktatók, másrészt e szakterületen tanuló egyetemi hallgatók számára számos konferencián szerepelt az Alapítvány, illetve munkatársai.

A Magyar Textiltechnikában megjelenő szakmai cikkek révén a hazai textiles szakemberek és szakma iránt érdeklődő hallgatók a legújabb textilipari fejlesztésekről szerezhettek új ismereteket.
2. Célcsoport: a hazai és a határon túli magyar egyetemek hallgatói, oktatói részére az Alapítvány széles spektrumban tart előadásokat, pld. a könnyű, nagy specifikus merevségű és szilárdságú kompozitok alkalmazásáról:

 • az autóiparban a CO₂ kibocsátás csökkentése,
 • a szélenergia felhasználása (a nagy lapátméretek esetén a nagy terhelések okozta mechanikai kihívások csak a szénszál erősítésű polimerek (kompozitok) használatával valósíthatók meg).

A honlapunkon és szakmai folyóiratokban (elsősorban Magyar Textiltechnika) széles tematikai spektrumban megjelenő cikkek fontos információkat jelentenek a gyakorló szakembereknek, az ilyen irányú oktatók, kutatók, ill. az ilyen témákban tanulmányokat folytató hallgatók számára.
Tóth György kuratóriumi tagtársunk elindította és több évig működtette a szakmai anyagok és hírek bemutatására az RSPT honlapot.
Az Alapítvány a pénzügyi támogatási lehetőségek megszűnése ellenére továbbra is fő céljának tekinti a szakmai ismeretterjesztő tevékenységet, a szakmai hagyományok őrzését, az elsősorban textilipari területen megjelenő fejlesztések, új irányzatok bemutatását a honlapon, illetve konferenciákon, rendezvényeken előadások formájában.
Az Alapítvány legfontosabb tevékenysége:

 • a könnyűipar, ezen belül a textilipar szakembereinek korszerű ismeretekkel támogatása,
 • a textiles szakmai közösség egyben tartása,
 • a szakmai ismeretek iránti motiváció és lehetőség biztosítása a hallgatók és fiatal szakemberek részére, (a szakma területén megjelenő fejlesztések, új irányzatok bemutatása a honlapon, illetve konferenciákon, rendezvényeken előadások formájában),
 • a hagyományok őrzése.

1. A 2022. évben a szakmai közösség egyben tartása célhoz kapcsolódó új kezdeményezés indult Győrből (Prátser András kurátortársunk jóvoltából), megalakult a Rejtős emlékőrző Facebook csoport 2000 fő feletti létszámmal, és készülnek a győri hajdani Rejtő Sándor Textilipari Technikum 90 éves évfordulójára és a képzési, szakmai hagyományok, szellemi és tárgyi emlékek (pl. 90 év tablói) összegyűjtésére.

2. Szakmai ismeretek iránti motiváció: A Magyarországra települt innovatív, korszerű külföldi cégek kapuit megnyittatva a szakmára szomjas érdeklődőnek, technológiai újdonságok megismertetését kezdte el Prátser András kuratóriumi tagunk üzemlátogatások szervezésével.

3. A hagyományőrzés egyik eseménye volt 2019-ben a textiles felsőfokú szakmai oktatás létrejöttének kulcsfontosságú egyéniségéről – dr Schmalz József tanár Úr születésének 100. évfordulóján – szervezett megemlékezés. A rendezvényen a régi tanítványok, és számos többévtizedes gyakorlattal rendelkező „nagy öreg” szakember, vállalatvezető nagy számban vett részt az 1 napos megható és a textilipar jövőjét is előadásokban felvázoló rendezvényen (75 fő).

4. Új körvonalazódó irány lehet a textiles középfokú szakmai képzés újra indításának támogatása. A 90-es években a feldolgozó ipar, ezen belül a textiliparban is a drasztikusan leépült, most több területen (egészségügyi, nemszőtt textíliák, kompozitok) az újraéledés jelei tapasztalhatók.
Mivel hazánkban az elmúlt években a textiltechnológiával kapcsolatos szakmai képzés (a textil- művészettel kapcsolatos képzést leszámítva) gyakorlatilag majdnem minden szinten megszűnt. Emiatt a még működő és újra létrehozott (több külföldi) cég esetén a szakmai utánpótlás hiánya nagyban megnehezíti a hatékony gyártást. A korábban jól megszervezett minden szintű szakmai oktatásban végzett szakemberek száma az idő múlásával nagyon megcsappant, így a korábban megszüntetett technikus képzés újbóli létrehozását– más iparágakhoz hasonlóan – a mai technológiai igényeknek megfelelően időszerűnek tartjuk. Ennek szakmai tartalmának kialakításában az Alapítvány felajánlja támogatását.

Jelenleg a hagyományos alapítványi, támogató rendszer új, munkaigényes formája van kialakulóban. Amíg pénzügyi támogatást nem tudunk adni az ifjúságnak, egy másik szinten, emocionális, ugyanakkor tudati szinten a szakmai érdeklődést motiválva, korszerű ismeretekhez való hozzáférést biztosítunk a korszerű szakmai ismeretket iránt érdeklődőknek Magyarországon és a Kárpát-medence országaiban.
Örömmel fogadunk minden megkeresést és támogatást, hogy minél több szakember, speciális szakmai ismeretekkel kevésbé rendelkező vállalkozó, egyetemi hallgató részére ismeretbővítő anyagokat tudjunk közvetíteni.

További tervek, lehetőségek

Az Alapítvány további működésére érvényes esedékes terveket az alapítvány eredeti célrendszerének tükrében fogalmaztuk meg. A mellékelt ábra a küldetést a célokat és gyakorlati tennivalókat mutatja be.
Az Alapítvány küldetése, eredetileg 1991-ben és azóta (RSPT Alapító okirata)

„az Alapítvány létrehozásával elő kívánják segíteni a könnyűipar képzett szakemberekkel való ellátása érdekében a színvonalas oktatást és továbbképzést. Az Alapítvány anyagi támogatást kíván biztosítani a könnyűipar szellemi, szakmai színvonalának növelését elősegítő tevékenységekhez”

Ezt a célt megtartva és tovább gondolva törekvésünk a humán tőke fejlesztése mindazon szinteken (közép-, felsőoktatás, munkahelyek világa), és helyeken, ahol az iparág(ak) helyzete, népgazdasági szintű érdekeltsége, kitűzött célrendszere, elvárt eredményessége szempontjából indokolt. Ez a logika magában foglalja az egymástól tanulás módszerének elterjesztését, a szakmai kohézió, együttműködés erősítését. A képzett szakember ugyanis nem csak az iskolapadban keletkezik.

Megvalósítandó célok:

 • A textil- és divatiparban dolgozó közép- és felsőfokú szakemberek részére az aktuális, korszerű szakmai ismeretekhez hozzáférés biztosításához támogatás (tudás-hozzáférés módjának/módjainak kialakítása, működtetése.
 • Szakmai közösségek szerveződésének, egymástól tanulás és látókörbővítés rendszerének kialakítását támogatni
 • Szakmai ismeretterjesztés (új technológiák, textil alapú ipari és más termékek, fejlesztések)
 • Szakmai kapcsolatok erősítésének, szakmai kapcsolati háló újra aktiválása
 • Hagyományok őrzésével, ápolásával kapcsolatos tevékenységek ösztönzése, megvalósítása (pl. Rejtő Sándor születésének 130. évfordulójára szervezendő emlékünnepség 2023. szeptember)
 • Technikusi szintű szakemberképzés iránti igények felmérése
 • Saját ismertségünk növelése

Fenti célokhoz illeszkedő tennivalók:

 • Az Alapítványi működés feltételrendszerének biztosítása (pénzügyi, működési háttér).
 • Szakmai tematikák, tananyagok korszerűsítése, kidolgozása, kidolgozás koordinálása.
 • Új honlapon és más médiafelületeken az Alapítványi tevékenység bemutatása, szakmai ismeretek közzététele.
 • Frissen telepített v. szakmailag érdekes magyarországi üzemekkel kapcsolatfelvétel.
 • Szakmai utak, tapasztalatcserék szervezése és támogatása egyetemi hallgatók, szakemberek részére.
 • Együttműködésre kész üzemek adatbázisának elkészítése (pl. üzemi gyakorlati helyszínek, üzemek közötti kapcsolatfelvétel erősítése).
 • Szakmai fórumok, szakmai napok szervezése féléves (igény szerinti) rendszerességgel (on-line vagy személyes részvétellel, pl. konferencia, szakmai kávézó, klub).
 • Technikusi szintű szakemberképzés korszerű tananyagbázisának kidolgozásához támogatás adása.